Szanowni Państwo,

Województwo opolskie zmienia się. Lokuje się na naszym terenie zagraniczny kapitał, powstają nowe inwestycje, spada bezrobocie. Coraz częściej słyszymy, że to zasługa dobrego, proinwestycyjnego klimatu w regionie oraz nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i społeczeństwa, któremu bliskie są europejskie wzorce i nowoczesna organizacja pracy.

Wiele tych zmian i przeobrażeń nie byłoby możliwych, gdyby nie pomoc unijna.

W latach 2004-2006 na Opolszczyznę trafiło w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności blisko 1,1 mld PLN (według stanu na 30 czerwca 2007r.). Skala podejmowanych przedsięwzięć jest jednak znacznie wyższa, gdy dodamy do tych kwot wkład beneficjentów. Można więc oszacować, że dzięki programom pomocowym zrealizowano w naszym województwie przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 2,5 do 3 mld złotych. To kwota, której nie da się przecenić. Powstały nowe obiekty dydaktyczne szkół wyższych i uczelni, rozbudowały się i zmodernizowały instytucje kultury, w nowoczesny sprzęt diagnostyczny zainwestowały szpitale, zbudowano wiele kilometrów dróg. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oceniło, że jesteśmy jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych województw w pozyskiwaniu funduszy pomocowych.

Unijne dotacje rozwiązały wiele palących problemów, ale dalece nie wszystkie. Problemem Opolszczyzny jest ciągle wysoka migracja młodych ludzi poza granice kraju. Władze regionu starają się powstrzymać ten exodus. Opracowaliśmy autorski program “Opolskie – tutaj zostaję”, który ma zachęcić młodych do pozostania na miejscu i podjęcia atrakcyjnej pracy zawodowej. Chcemy też, by na Opolszczyźnie mieszkało się coraz lepiej i wygodniej, by poprawiała się jakość życia. Tym celom podporządkowany został Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rok 2007 jest momentem przełomowym w historii Opolszczyzny. Region po raz pierwszy będzie pełnił rolę Instytucji Zarządzającej funduszami europejskimi. To duże wyzwanie, jesteśmy na nie – jako Zarząd Województwa i Urząd Marszałkowski – przygotowani. Dzisiaj, w warunkach otwartej gospodarki globalnej, kluczem do powodzenia jest innowacyjność. Chcemy być ośrodkiem zmian, przyciągać nowatorskie i innowacyjne przedsięwzięcia. Tę innowacyjność tworzą m. in. utalentowani, dobrze wykształceni ludzie. Atrakcyjność regionu, to także czyste środowisko, dobrze działający transport, rozwinięty sektor usług, obecność nowoczesnych małych i średnich firm, ciekawa oferta edukacyjna i kulturalna.

W wykorzystaniu funduszy pomocowych rzecz idzie nie o to, by pochwalić się coraz większą ilością oczyszczalni czy wybudowanych dróg, ale o to, by zainwestować w nowe technologie, w unikalne rozwiązania z dziedziny społeczeństwa informatycznego, nowatorskie usługi świadczone przez administrację publiczną. Liczymy, że uda się nam to osiągnąć i zbudować regionalną gospodarkę, która będzie systemowo generować innowacyjne pomysły i rozwiązania.

Józef Sebesta

Marszałek Województwa Opolskiego

(PDF, 13359.86 kB)


Misją województwa opolskiego jest podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno – gospodarczą i przestrzenną regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego.

Priorytetem rozwoju województwa opolskiego jest zwiększenie jego konkurencyjności oraz wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie. Istotnym elementem stanowiącym wsparcie działalności w tym zakresie, jest korzystanie ze środków pomocowych oferowanych przez instytucje i organizacje zewnętrzne.

Fundusze pomocowe, w tym środki przedakcesyjne, środki budżetu państwa, fundusze celowe oraz fundusze strukturalne, znacząco wpływają na wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego województwa.

Beneficjentem tych środków jest bezpośrednio lub pośrednio każdy mieszkaniec naszego regionu.

W związku z dobiegającym końca okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2000 – 2006, a tym samym zakończeniem i rozliczaniem wykorzystania, w tym okresie, środków w ramach dostępnych programów przedakcesyjnych, środków budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy strukturalnych, Zarząd Województwa Opolskiego podjął inicjatywę przygotowania raportu nt. “Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim”.

Niniejszy raport w sposób kompleksowy i ujednolicony przedstawia informację nt. skali i stopnia wykorzystania programów współfinansowanych zarówno ze środków krajowych, w tym budżetu państwa, jak i środków Unii Europejskiej w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, w obecnym okresie programowania.

“Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim” zawiera krótki opis realizowanych programów oraz ich wykorzystanie, w tym absorpcję w ujęciu przestrzennym.

Raport informuje o rodzajach projektów oraz przedstawia stopień wykorzystania poszczególnych programów pomocowych przez gminy i powiaty województwa opolskiego.

Raport składa się z siedmiu rozdziałów:

  • Pierwszy to ogólny wstęp.
  • Drugi rozdział poświęcono omówieniu społeczno – gospodarczych uwarunkowań rozwoju województwa opolskiego.
  • Trzeci rozdział dotyczy wykorzystania funduszy unijnych. Składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej, tj. Phare, ISPA i SAPARD. Druga część obejmuje fundusze strukturalne: ZPORR i sektorowe programy operacyjne oraz inicjatywy wspólnotowe.
  • Rozdział czwarty to środki budżetu państwa: Kontrakt dla Województwa Opolskiego, Program Wiejski oraz PAOW, a także środki z funduszy celowych, tj.: Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu 100 mln, Programu dla Odry 2006 oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
  • W rozdziale piątym opisano pozostałe programy tj.: IRES, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, sieć współpracy EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Ritts Inbo – projekt współfinansowany w ramach V Ramowego Programu.
  • Rozdział szósty poświęcono podsumowaniu realizacji wybranych programów pomocowych wdrażanych w latach 2000 – 2006 w województwie opolskim.
  • W rozdziale siódmym zaprezentowano wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

Raport opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Instytucji Zarządzających, Instytucji Wdrażających oraz instytucji i organizacji bezpośrednio odpowiedzialnych za koordynację wdrażania wybranych programów pomocowych, według stanu na 30 czerwca 2006 roku.

Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim (PDF, 5828.39 kB)