Opolskie dla młodzieży

 

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

IDEA PROJEKTU

Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, w którym zwracało się szczególną uwagę na rolę młodzieży w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem udało się nam zrealizować projekt pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY”. Było to  pierwsze w regionie tego typu przedsięwzięcie, dedykowane młodzieży z województwa opolskiego.

Projekt ten cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że Samorząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o jego kontynuacji. Tegoroczna edycja otwartego konkursu ofert nosi nazwę „Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony Województwa Opolskiego”, a jej celem jest zaangażowanie środowisk młodzieżowych w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniono pięć organizacji pozarządowych, które wspólnie z młodzieżą będą realizowały do 15 grudnia 2023 r. inicjatywy w różnych obszarach, a są nimi:

Wymienione organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację zadań, w zakresie których będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł. To właśnie z tymi organizacjami, grupy młodzieżowe jako wnioskodawcy inicjatyw, nawiązują kontakt i realizują swoje pomysły, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie, poprzez umożliwienie im realizacji ich autorskich inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 25 lat obrony województwa opolskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
 • Zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw oddolnych
 • Wzrost zaangażowania młodzieży w życie regionu
 • Rozwój aktywności społeczności lokalnych
 • Wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych.
LICZBA INICJATYW ORAZ WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna suma młodzieżowych inicjatyw w regionie wyniesie minimum 150 w łącznej kwocie 750 000 zł.  Każda organizacja realizuje maksymalnie 30 inicjatyw w łącznej kwocie 150 000 zł.

Opolskie dla młodzieży

 

ORGANIZACJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Do zadań organizacji realizujących projekt należy:

 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok;
 • prowadzenie ciągłego naboru inicjatyw ( co najmniej 2 inicjatywy w każdym powiecie);
 • ocenianie zgłoszonych inicjatyw;
 • wsparcie, edukacja, monitoring oraz zakup wymaganych rzeczy;
 • podsumowanie i rozliczenie projektu.
MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 15-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Opolskie dla młodzieży

Przygotuj i składaj wniosek (min. 5 osób) – tylko formularz elektroniczny dostępny pod linkiem:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Żeby prawidłowo złożyć wniosek i dokończyć wysyłanie formularza, należy dołączyć do niego skan listy poparcia podpisanej przez 10 osób.

[Wzór wniosku o realizację inicjatywy]

[Lista poparcia inicjatywy]

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Pamiętajcie by korzystać z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz TikTok.

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywą zgłoszoną do realizacji w ramach Projektu, może być każde działanie, które bez względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, przyczyni się do osiągnięcia celów Projektu, w szczególności z uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 25 lat obrony województwa opolskiego. Inicjatywami mogą być wydarzenia, konkursy, zawody, zajęcia itp.

OCENA FORMALNA

Podczas oceny formalnej sprawdzona jest poprawność wniosku.

Elementy oceny formalnej  to:

 • liczba osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej;
 • wiek członków grupy;
 • zamieszkanie na terenie woj. opolskiego;
 • członkostwo tylko w jednej grupie;
 • realizacja inicjatywy na terenie woj. opolskiego;
 • termin realizacji;
 • brak wcześniejszego finansowania.

[Wzór karty oceny formalnej inicjatywy]

OCENA MERYTORYCZNA

Podczas oceny merytorycznej sprawdza się atrakcyjność oraz racjonalność wniosku.

Elementy oceny merytorycznej to:

 • zasadność realizacji inicjatywy;
 • trafność zaplanowanych działań;
 • racjonalność kosztorysu;
 • działania informacyjno-promocyjne.

[Wzór karty oceny merytorycznej inicjatywy]

O czym warto pamiętać planując kosztorys?

Opolskie dla młodzieży

WYBÓR INICJATYW DO REALIZACJI

Aby zgłoszona inicjatywa mogła uzyskać finansowanie, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • pozytywna ocena formalna;
 • uzyskanie min. 20 pkt z oceny merytorycznej.

Inicjatywy mogą być realizowane do wyczerpania puli środków finansowych. Ważnym elementem jest także konieczność zapewnienia przez organizację realizującą projekt wsparcia co najmniej dwóch inicjatyw w każdym powiecie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Opolskie dla młodzieży

Opolskie dla młodzieży

Zachęcamy do przeczytania Regulaminu –  [Regulamin]