Rolnictwo województwa opolskiego charakteryzuje się optymalnymi warunkami do produkcji roślinnej. Na powyższe składają się:

  • dobre gleby o średnim wskaźniku bonitacji 1,06 (najlepsze gleby na terenie powiatu głubczyckiego, a najsłabsze w powiecie opolskim i oleskim)
  • długi okres wegetacji (200-225 dni)
  • stosunkowo łagodne zimy
  • najwyższy wskaźnik waloryzacji rolniczej w kraju 81,4 pkt. (w kraju 66,6 pkt.)
  • wysoka kultura rolna
  • dobre wyposażenie w techniczne środki do produkcji.

W strukturze zasiewów dominują zboża, które zajmują ponad 70% całkowitej ich powierzchni, w tym szczególnie zboża intensywne tj. pszenica i jęczmień.

Rolnictwo

Uzyskiwane od wielu lat przez opolskich rolników bardzo wysokie plony podstawowych ziemiopłodów, plasują produkcję rolną woj. opolskiego w ścisłej czołówce krajowej.

Rolnictwo

Produkcja zwierzęca:

Opolscy rolnicy również przodują w produkcji zwierzęcej uzyskując ponad 10 tys. l mleka od najlepszych krów w gospodarstwach indywidualnych (średnia wydajność mleczna krów wynosiła w 2013 r. 5 836 l). Pogłowie bydła utrzymuje się średniorocznym poziomie 112-122 tys. sztuk, w tym krów 41-52 tys. szt. Liczba aktywnych dostawców mleka z terenu województwa opolskiego zmniejsza się przy równoczesnym wzroście wydajności mleka z gospodarstwa. Praktycznie całość produkcji mleka produkowana jest w klasie ekstra (98%).

Pogłowie trzody chlewnej w ostatnich latach w województwie opolskim nie przekraczało 500 tys. sztuk. W zależności od sytuacji na rynku żywca wieprzowego utrzymuje się na poziomie 409-469 tys. sztuk. Znaczny spadek pogłowia trzody chlewnej odnotowano w 2012 r., o ponad 174 tys. sztuk w stosunku do 2011 r. , gdzie ilość pogłowia trzody chlewnej wówczas wynosiła 643 702 szt.

Ponadto zgodnie z danymi statystycznymi (wg GUS) w 2013 r. w województwie opolskim ilość pogłowia

  • drobiu wynosiła 3 609,2 tys. szt., w tym kur 3 533,8 tys. szt.
  • owiec wynosiła 2 975 tys. szt.
  • koni wynosiła 2 714 tys. szt.