Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje się na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2096 z późn. zm).

Rada działa przy Marszałku Województwa Radę, jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 14 kwietnia 2003 r. Nr 62, poz. 560) Radę powołuje się na 4-letnią kadencję. Kandydatów na członków Rady zgłasza się zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Marszałek Województwa, w drodze zarządzenia, powołuje członków Rady, spośród kandydatów, którzy zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego. Rada funkcjonuje przy Marszałku Województwa i stanowi organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy:

1/Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2/Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3/Ocena realizacji programów;

4/ Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa    pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Radę powołuje się na 4-letnią kadencję, w 7 osobowym składzie, złożonym z przedstawiciela Wojewody Opolskiego, a także przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu  terytorialnego (gmin i powiatów). Skład Rady, powołanej na kadencję 2020-2024 przedstawia się w następujący sposób:

  1. Anna Brągiel – przedstawiciel gminy Kędzierzyn-Koźle, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,
  2. Tatiana Filipkowska – przedstawiciel miasta Opole, zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu – Przewodnicząca Rady,
  3. Małgorzata Kołek – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej  w Nysie – Sekretarz Rady,
  4. Małgorzata Kwiring-Pondel – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku,
  5. Danuta Rzeszutko-Chelim – członek Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu,
  6. Jolanta Sztorc – przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci  z Porażeniem Mózgowym   w Opolu, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  w Opolu – Wiceprzewodnicząca Rady,
  7. Mieczysław Wojtaszek – przedstawiciel Wojewody Opolskiego, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego