Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie opolskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działa na podstawie art. 118 ust. 1, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 930 z póź. zm.) przy Marszałku Województwa Opolskiego.

Członkami RKE są osoby, powołane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa Opolskiego, są to specjaliści
z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z województwa opolskiego, posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W skład RKE w województwie opolskim wchodzą:

  1. Przewodniczący – Iwona Rejnhardt
  2. Zastępca Przewodniczącego RKE   (Sekretarz)  – Agata Mróz-Pankowska
  3. Członek RKE – dr Stanisław Marek

Obsługę administracyjno – techniczną zapewnia pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Tatiana Filipkowska  tel. 77-4482165 ,  e-mail:   t.filipkowska@opolskie.pl

Dokumenty do pobrania