Sejmik Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-082 Opole
tel.: (+48) 77 541 65 50, 77 541 65 52
tel./fax: (+48) 77 541 65 51
e-mail: sejmik@opolskie.pl

Obsługę administracyjno-techniczną Sejmiku Województwa zapewnia Biuro Sejmiku.

Za treść w dziale „Sejmik Województwa Opolskiego” odpowiada: Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro


Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:

 • podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego,
 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. Statutu Województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • odejmowanie uchwał w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 • uchwalanie budżetu województwa,
 • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa,
 • uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 • uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
 • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych form współpracy regionalnej,
 • ustalenie liczby wiceprzewodniczących Sejmiku,
 • wybór i odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku,
 • wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia marszałka,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Województwa, w szczególności finansowania i realizacji programów wojewódzkich.
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Marszałka, Skarbnika Województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd,
  • tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa,
 • ustanawianie herbu, flagi i sztandaru oraz odznak honorowych województwa,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i Statutem województwa do kompetencji Sejmiku.