Rozpatrzenie uwag (art. 27 ust. 16 ustawy Prawo łowieckie)