O projekcie

Nazwa projektu:

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy. Nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0009/17-01