Stanisław Mazur

Skarbnik Województwa Opolskiego
pokój: 207
tel.: (+48) 77 54 16 540
fax: (+48) 77 54 16 515
email: s.mazur@opolskie.pl

Bezpośredni nadzór nad komórkami UMWO:

Oświadczenia majątkowe:

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym m.in. wieloletniej prognozy dochodów i wydatków budżetu województwa oraz prognozy zobowiązań i długu publicznego oraz zmian do niej,
przygotowywanie projektu budżetu województwa,
realizowanie budżetu województwa poprzez nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej, a szczególnie dysponowanie środkami pieniężnymi i czuwanie nad prawidłowością zawieranych umów pod względem finansowym,
stałe analizowanie stanu środków finansowych budżetu województwa,
ustalanie oraz kontrola wewnętrzna i zewnętrzna obiegu dokumentów finansowych,
nadzór nad prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości finansowej, mając na względzie ochronę mienia Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz skuteczne rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
składanie kontrasygnaty czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie pieniężne lub odmowa kontrasygnaty.