Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Zagospodarowanie przestrzenne, jako przejaw wykorzystania przestrzeni fizycznej podlega nieustannym przeobrażeniom, w rezultacie zachodzących procesów naturalnych, zjawisk społeczno-gospodarczych i realizowanych przedsięwzięć rozwojowych.

Dzięki analizowaniu stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego i jego zmian możliwe jest poznawanie przyczyn zjawisk negatywnych, identyfikacja konfliktów przestrzennych oraz formułowanie niezbędnych planistycznych działań korygujących.

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa ma za zadanie dostarczyć niezbędnej wiedzy na temat procesów i zjawisk warunkujących i kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa.

Pierwszy Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego został opracowany w latach 2004-2006, a jego wyniki przedstawiono na sesji nr XLIX Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 27.06.2006 r. Ustalenia tego dokumentu stanowiły podstawę do wszczęcia procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.Zakończenie tej procedury nastąpiło 28.09.2010 r., przyjęciem uchwały nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Upływ czasu pomiędzy rokiem 2006 a 2012, a w szczególności realizacja ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz opracowanie aktualnej diagnozy społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w ramach procedury sporządzenia nowejStrategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku, wymagało podjęcia prac nad aktualnym dokumentem Raportu, w tym podsumowaniem zmian stanu zagospodarowania przestrzennego w regionie.

W dniu 24 września 2013r. Radni Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęli na XXXIII Sesji informację nt. drugiej edycji Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)Raport obejmuje zakres wskazany w art. 39 ust. 3 ustawy, tym samym zawiera:

  • charakterystykę podstawowych elementów przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych w regionie;
  • ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa po roku 2006, tj. po przyjęciu poprzedniego Raportu;
  • ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
   a ponadto
  • ocenę stanu planowania miejscowego w gminach województwa;
  • ocenę aktualności ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego;
  • rekomendacje do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 2013 (PDF, 29470.24 kB)