Działanie: ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 1. inwestycje melioracyjne (z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych) związane z:
  1. rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych
  2. ochroną przeciwpowodziową
  3. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji
  4. racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi
  5. ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
 2. budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych
 3. zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych
 4. zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000
 5. renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk
 6. zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
 7. remont lub odbudowę budynków lub budowli wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej
 8. zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów
Poziom dofinansowania: pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów (75% z EFR i 25% z publicznych środków krajowych). W okresie trwania programu wartość limitu przyznanych środków dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 2 000 000zł, z tym że pomoc na jedną operację może wynieść maksymalnie 1 000 000zł