Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza VIII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2015”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2015 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.
Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2015” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani. Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS.
Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się poniżej.

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 23 marca 2016 r. do dnia 12 kwietnia 2016 r.(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2015”

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593

Pliki do pobrania:

(PDF, 273.12 kB)

(PDF, 57.38 kB)

(DOC, 38 kB)