Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza VII edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2014 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.
Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2014″ wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.
Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani. Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów. Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz www.ngo.opolskie.pl

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 30.04.2015 r na adres:

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2014″

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593

Pliki do pobrania:

(DOC, 17.5 kB)
(DOC, 26.5 kB)
(DOC, 38 kB)
(DOCX, 20.8 kB)