Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza VI edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2013 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2013″ wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie , w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5454/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz www.ngo.opolskie.pl

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 24.09.2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2013″

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593
Pliki do pobrania:

(PDF, 109.38 kB)
(PDF, 112.5 kB)
(DOC, 52.5 kB)