Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowa rekrutacja do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Dodatkowa rekrutacja do projektu została przedłużona
do 31 października 2014 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji (przedłużeniu rekrutacji) dostępne na stronie internetowej w zakładce: Regulamin, Rekrutacja

 

Dodatkowa rekrutacja do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Dodatkowa rekrutacja do projektu trwa
Od 2 do 8 października 2014 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji (przedłużeniu rekrutacji) dostępne na stronie internetowej w zakładce: Regulamin, Rekrutacja

 

Wynik naboru w obszarze nauk przyrodniczych – w ramach rekrutacji przeprowadzonej przez Uniwersytet Opolski

Uchwałą nr 5628/2014 z dnia 20.10.2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim – w obszarze nauk przyrodniczych


Wzór umowy o współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią w ramach projektu Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce: Rekrutacja

 

Wynik naboru w obszarze nauk technicznych i o zarządzaniu – w ramach rekrutacji przeprowadzonej przez Politechnikę Opolską

Uchwałą nr 5490/2014 z dnia 16.09.2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim – w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu

 

Zmiana Regulaminu

Uchwałą nr 5451/2014 Zarząd Województwa Opolskiego zmienił zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

– § 2, ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: w obszarze nauk przyrodniczych: 100 MSP
– § 2, ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzemiennie: w obszarze nauk technicznych i o zarządzaniu:100 MSP

Pozostałe treści Regulaminu pozostały bez zmian.

Uaktualniony dokument znajduje się w zakładce: Regulamin

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do 10 lipca 2014r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji (przedłużeniu rekrutacji) dostępne na stronie internetowej w zakładce: Regulamin, Rekrutacja

 

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do 30 czerwca 2014r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji (przedłużeniu rekrutacji) dostępne na stronie internetowej w zakładce: Regulamin, Rekrutacja

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do 31 maja 2014r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określaRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji (przedłużeniu rekrutacji) dostępne na stronie internetowej w zakładce: Regulamin, Rekrutacja

Podstawowe informacje o projekcie

Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim jest projektem systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Mannheim (Partnerzy projektu).

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarkiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został przewidziany do realizacji w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. Wartość projektu wynosi 5 360 229,91 PLN.

Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych1 dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania 2 za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne2 (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych.

Wszelkie szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone są w regulaminie, który znajduje się w zakładce regulamin

Lider projektu
– Samorząd Województwa Opolskiego
Partnerzy projektu
– Uniwersytet Opolski
– Politechnika Opolska
– Uniwersytet Mannheim

1 Pod pojęciem „branż kluczowych” należy rozumieć kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej oraz potencjalnie kluczowe obszary rozwoju zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 (projekt), Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 3561 z dnia 10 kwietnia 2013r. Zgodnie z dokumentem należą do nich obszary tj.: chemiczny; budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi; maszynowy i elektromaszynowy; paliwowo-energetyczny; rolno-spożywczy; drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski; metalowy i metalurgiczny; usługi medyczne i rehabilitacyjne; usługi turystyczne; transport i logistyka.

2 Pod pojęciem „Specjalizacji inteligentnych” należy zrozumieć zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 (projekt) – Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 3561 z dnia 10 kwietnia 2013r.- specjalizacje inteligentne i potencjalnie specjalizacje inteligentne wykorzystujące następujące grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju: technologie chemiczne (zrównoważone); zrównoważone technologie budownictwa i drewna; technologie przemysłu maszynowego i metalowego; technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE), technologie rolno – spożywcze; procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Life and environmental science).