Zakres  działań PROW 2014-2020 z uwzględnieniem beneficjentów i wysokości pomocy.

Zakres Beneficjent Wysokość pomocy
INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE
Poddziałanie:  Scalanie gruntów
·  opracowanie projektu scalenia (dokumentacja geodezyjno-prawna);

·  zagospodarowanie poscaleniowezwiązane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

·  koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej

·       starosta ·       opracowanie projektu scalenia:maksymalnie  650  EUR  na 1  ha  gruntów objętych postępowaniem  scaleniowym

·       wykonanie zagospodarowaniaposcaleniowego: maksymalnie 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH
Poddziałanie:  Mała infrastruktura
Drogi lokalne

·  budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych;

·  zakup sprzętu, materiałów i usług służących do realizacji operacji;

·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

·       gmina,

·       powiat,

·       ich związki

 

·       3 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa

·  budowa,   przebudowa,   modernizacja  lub   wyposażenie   obiektów  budowlanych   służących   do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków);

·  zakup sprzętu, materiałów, usług i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych;

·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

·       gmina,

·       spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,

·       związek międzygminny

 

·       2 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu
Poddziałanie:  Podstawowe usługi lokalne
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

·  budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlice i domy kultury;

·  dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji

·       gmina,

·       instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST

·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje
z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,

–         kształtowania przestrzeni publicznej,

–         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni publicznej

·  ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego;

·  dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji

·       gmina ·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje
z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,

–         kształtowania przestrzeni publicznej,

–         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Targowiska

·  budowa lub modernizacja targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów;

·  zakup sprzętów materiałów i usług, służących realizacji operacji;

·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

·  w miejscowości do 200 tys. mieszkańców

·       gmina,

·       powiat,

·       ich związki

·       1 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu
Poddziałanie:  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

·   odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego;

·  zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

·  prace restauratorskie i konserwatorskie;

·  zakup sprzętów materiałów i usług, służących realizacji operacji;

·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

·       gmina,

·       instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST

·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje
z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,

–         kształtowania przestrzeni publicznej,

–         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER (RLKS)
Poddziałanie:  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS

·  wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR;

·  zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;

·  dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom;

·  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości;

·  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;

·  rozwój produktów lokalnych;

·  rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

·  zachowanie dziedzictwa lokalnego;

·  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;

·  rozwój  infrastruktury drogowej, gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

·       osoby fizyczne,

·       osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe

·       jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,

·       grantobiorcy, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

·       osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą

·       osoby prowadzące działalność gospodarczą

·       osoby deklarujące podjęcie działalności pozarolniczej

·       mikro- i małe przedsiębiorstwa

·       LGD (tylko dla operacji własnych LGD i projektów grantowych)

Limity pomocy na beneficjentów:

·       300 tys. PLN maksymalnie w okresie realizacji Programu – beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD (z wyjątkiem beneficjentów zamierzających utworzyć inkubator przetwórstwa lokalnego);

·       100 tys. PLN maksymalnie – grantobiorcy

 

Limity pomocy na operacje:

·       300 tys. PLN – operacje z wyłączeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów, projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych;

·       500 tys. PLN –  na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;

·       100 tys. PLN – na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

·       50 tys. PLN – na operację własną;

·       50 tys. PLN – minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym;

·       50 tys. PLN – maksymalna całkowita wartość grantu

Poddziałanie:  Wdrażanie projektów współpracy
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD

·  przygotowanie i realizacja projektu współpracy o charakterzemiędzyterytorialnym (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowym

·       LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji
i finansowania ze środków
Programu
·       minimum 50 tys. PLN – całkowity planowany koszt jednego projektumiędzyterytorialnego;

·       maksymalnie 5% wsparcia udzielanego ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS orazWsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji na LGD w okresie realizacji Programu

Poddziałanie:  Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

·  wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym funkcjonowanie biura oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR

·       LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji
i finansowania ze środków
Programu
·       wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych, z uwzględnieniem wielkości obszaru objętego LGD
Poddziałanie:  Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze

·  podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR

·       stowarzyszenie,

·       fundacja,

·       związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST

·       wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).