Stan przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, w tym indywidualne, dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową w województwie opolskim

Sporządzone w ramach prac analitycznych Departamentu Polityki Regionalnej i Prze-strzennej UMWO opracowanie stanowi próbę diagnozy problematyki budownictwa mieszkaniowego w województwie opolskim w aspekcie prowadzonej przez władze lo-kalne polityki przestrzennej. Znaczenie tej polityki jest nie do przecenienia, bowiem nie tylko procesy rynkowe, demograficzne, społeczne i gospodarcze wywierają wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale także cele i zamierzenia lokalnych społeczności potwierdzonych prawem miejscowym.
Opracowanie, którego podstawowym źródłem informacji są oficjalne dane statystyczne GUS oraz dane uzyskane bezpośrednio w urzędach gmin, starostwach powiatowych i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, dostarcza wiedzy m.in. na takie zagadnienia jak:

– efekty realizowanych procesów planistycznych,
– dostępność terenów mieszkaniowych w planach miejscowych,
– podaż działek budowlanych w planach miejscowych,
– korelacja między pokryciem planistycznym a liczbą wydanych pozwoleń na budowę,
– aktywność gmin w tworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Pliki do pobrania:

(PDF, 570.89 kB)

(PDF, 14205.5 kB)

(PDF, 11115.31 kB)