ul. Piastowska 14
45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 450
e-mail: boi@opolskie.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Wojciech Merkel

Komórki organizacyjne:

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kancelaria Niejawna
 • Wieloosobowe stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 29)

1. W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności funkcjonuje pion ochrony, w ramach którego tworzy się Kancelarię Niejawną. W Biurze funkcjonuje również Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego.
2. Pionem ochrony kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych, za wyjątkiem Stanowiska ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego, które nadzoruje Sekretarz Województwa.
3. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub
 • przekazywane informacje niejawne,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu,
 • prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu,
 • realizacja zadań z zakresu obronności i porządku publicznego oraz koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez departamenty,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg