Rządowe propozycje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to w sumie mniej pieniędzy niż do tej pory, ale i mniejszy zakres możliwych do wsparcia obszarów życia na wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisało w planie także zmniejszenie liczby Lokalnych Grup Działania.

– Nie zgadzamy się z tymi zapisami, zwłaszcza dotyczącymi podejścia LEADER, związanego z działaniami Lokalnych Grup Działania  – mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka.

Drogi i kanalizacja bez finansowania

Z analizy przygotowanego przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynika, że zmniejszy się zarówno poziom finansowania tzw. dopłat bezpośrednich dla rolników – z 23,7 mld euro w latach 2014-2020 do poziomu 17,3 mld euro w latach 2023-2027, jak i finansowanie rozwoju obszarów wiejskich  – z 13,5 mld euro w tym okresie do zaledwie 7,8 mld euro w kolejnych latach. – Katastrofalnie zmniejszone zostały pieniądze na infrastrukturę na wsi – z 945 mln euro do poziomu 471 mln euro – podkreśla Antoni Konopka. – Ograniczony został zakres zadań, na który wpływ miały samorządy. Czyli nie będzie już finansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych ani inwestycji w targowiska, znacząco ograniczono możliwości dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej (tylko do systemów indywidualnego oczyszczani ścieków i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi). A wiemy, że potrzeby gmin w tym zakresie są olbrzymie – alarmuje marszałek Konopka. Wylicza, że w ankietach dotyczących potrzeb inwestycyjnych na obszarach wiejskich w województwie opolskim potrzeby budowy bądź przebudowy dróg lokalnych gminy wyliczyły w sumie na około miliard złotych, podobnie kształtują się potrzeby dotyczące inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych. – To oznacza, że tak naprawdę obszary wiejskie zostały pozostawione samym sobie, a problem będą miały lokalne samorządy – dodaje.

Ministerstwo chce mniejszej liczby Lokalnych Grup Działania

– Dziś w województwie opolskim działa 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka. A w planie, przygotowanym przez ministerstwo rolnictwa możemy przeczytać, że zakłada się zmniejszenie liczby LGD w kraju. Nie zgadzamy się z przyjętym przez ministerstwo założeniem, że nie wszystkie LGD zostaną wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Bez żadnych podstaw prawnych dokonano podziału na lepsze i gorsze grupy – mówi Antoni Konopka. Dodaje, że zarząd województwa i komisja rozwoju obszarów wiejskich Związku Województw RP zaproponowały przyjęcie rozwiązania, polegającego na stworzeniu tzw. kopert regionalnych dla wszystkich województw, obejmujących 80% zapotrzebowania na lata 2014-2020.  – Czekamy teraz na odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i mamy nadzieję na poważne potraktowanie tej propozycji. Planujemy także w połowie września spotkanie ze wszystkim pracownikami wszystkich LGD w regionie i po tym spotkaniu, po konsultacjach, podejmiemy decyzję dotyczącą podejścia LEADER w naszym regionie – zapewnia wicemarszałek Antoni Konopka. – Chcielibyśmy także, jako zarząd województwa, zaproponować takie rozwiązania w przyszłym okresie programowania środków unijnych, które umożliwią LGD skuteczne ubieganie się o środki unijne, nie  tylko o te z funduszu wprost dedykowanemu rozwojowi obszarów wiejskich – dodaje.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Udostępnij wpis: