12 października odbyła się druga część XXXII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Poświęcona została kwestii: rozpatrzeniu skargi, którą złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu spółka Energy Trade z Kluczborka na uchwałę sejmiku z marca tego roku, dotyczącą „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2013-2028”.

Jak wyjaśniał Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, w pierwotnej wersji WPGO przewidziane były trzy instalacje do termicznej utylizacji odpadów. Spółka Energy Trade planowała wybudowanie swej instalacji na terenie opolskiego „Metalchemu”. Projekt WPGO przesłany został do zaopiniowania przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, a to uznało, że skoro na Opolszczyźnie działają dwie cementownie, które mają pozwolenie na spalanie 600 tys. ton odpadów i zachowują wysokie standardy tego spalania, istnienie dodatkowych trzech instalacji nie jest wskazane. Zostały więc one z WPGO wykreślone.

Przeciwko tej nowej wersji uchwały, przyjętej w marcu przez sejmik, zaprotestowała spółka Energy Trade odwołując się do WSA. Skarżący  uznali, że – z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska – jest to jest działanie niepożądane, a także irracjonalne w aspekcie optymalizacji i racjonalnego planowania procesów spalania odpadów. Poza tym ogranicza inicjatywę lokalnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania nowych, wysokokapitałowych inwestycji.

Sejmik w przyjętej w tej sprawie uchwale zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z wnioskiem o oddalenie skargi ze względu na brak interesu skarżącego lub odrzucenie jej ze względu na brak zasadności postawionych w skardze zarzutów.

Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni (22 osoby).

Sejmik wybrał ze swego grona trzy osoby do Komitetu Audytu. Ten nowy obowiązek wynikał z treści zawartych w znowelizowanej ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jak wyjaśniał skarbnik województwa, Stanisław Mazur, idzie o transparentność wyboru biegłych rewidentów, którzy badają samorządowe finanse i o zrównanie w obowiązkach samorządy, które emitują obligacje, z obowiązkami przedsiębiorców emitujących papiery dłużne. Sejmik w skład komitetu wybrał Zbigniewa Ziółkę (PO), jako przewodniczącego oraz Bogdana Wyczałkowskiego (PSL) i Huberta Kołodzieja (MN). Radni PiS zrezygnowali z prawa zgłoszenia kandydata ze swojego klubu.

MS

Udostępnij wpis: