Rynek pracy - Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego

DRP-II.075.2.2.2019.                                                                                                          Opole, dnia 12.03.2019 r.

                                                                 

                                                                           LIST POLECAJĄCY

 

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego rozpoczyna realizację badania pn. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020.

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu oraz zidentyfikowanie tych form wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

Badanie jest realizowane w okresie od 26 lutego 2019 roku do 28 maja 2019 roku a jego Wykonawcą jest firma Eu-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18C lok. D.

W związku z tym, że czynny udział w badaniu stanowi nieodzowny warunek jego powodzenia zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o współpracę i udzielenie, realizującym badanie, ankieterom wszystkich niezbędnych informacji.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zarówno przeprowadzający badanie ankieterzy jak i pozostali członkowie zespołu badawczego gromadzą w trakcie jego realizacji wyłącznie te dane, które są niezbędne aby dokonać ewentualnych zmian w świadczonych w ramach RPO WO 2014-2020 formach wsparcia i tym samym lepiej dostosować je do Państwa potrzeb. Zgodnie z zasadą zachowania poufności udostępnione przez Państwa informacje zostaną zatem wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia zbiorczych analiz i nie zostaną opublikowane ani udostępnione innym podmiotom.

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości odnośnie realizowanego badania prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy:

  • ze strony Wykonawcy z Panem Krzysztofem Guttą

    (tel. 608 349 379, adres e-mail info@eu-consult.pl)

  • ze strony Zamawiającego z Panem Olafem Gwiżdż                                                                                                                                                     (tel. 77 44 82 188 , adres e-mail o.gwizdz@opolskie.pl)

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc i współpracę.

 

Informacja o wybranym wykonawcy wraz z dokumentacją zamówienia dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165277