W końcu 2008 roku ukazała się publikacja pt: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (lata 1998-2007 i I półrocze 2008 r.)”.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (lata 1998-2007 i I półrocze 2008

Opracowanie zawiera informacje na temat kształtowania się podstawowych zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie opolskim na przestrzeni ostatnich lat. Tłem dla prezentowanych informacji są dane krajowe, a w niektórych przypadkach dane wybranych regionów europejskich, umożliwiające określenie stopnia konwergencji zewnętrznej Opolskiego z regionami we wschodnich Niemczech, Czechach oraz na Słowacji.

Materiał składa się z siedmiu części. Pierwsza z nich opisuje tendencje w obszarze demografii, a także prezentuje wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego warunków i jakości życia. Istotnym atutem sondażu jest wykorzystanie rezultatów kompleksowego badania opinii społecznej, realizowanego przez niezależny ośrodek badawczy, jakim jest Rada Monitoringu Społecznego.

Kolejne rozdziały dotyczą: rynku pracy, potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. Wykorzystano także wyniki, przeprowadzanego systematycznie przez Główny Urząd Statystyczny, badania koniunktury gospodarczej w województwie opolskim, co pozwoliło na ocenę i prognozę sytuacji opolskich przedsiębiorstw oraz analizę głównych barier przedsiębiorczości w regionie.

Ponadto w opracowaniu zawarto rozdział poświęcony zaangażowanemu w województwie opolskiemu kapitałowi zagranicznemu, a także po raz pierwszy scharakteryzowano dane dotyczące wymiany handlowej z zagranicą.

Każdy z rozdziałów raportu zakończono podsumowaniem, które pozwala na uzyskanie ogólnej wiedzy na temat kształtowania się zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie opolskim.

Uzupełnieniem raportu jest syntetyczna część graficzna, w której zaprezentowano kształtowanie się wybranych wielkości społeczno-gospodarczych w latach 1998-2007.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (lata 1998-2007 i I półrocze 2008 (PDF, 21014.7 kB)