Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do procesu przygotowania nowego regionalnego dokumentu strategicznego mając na względzie liczne przesłanki, do których zaliczyć należy przede wszystkim nowe uwarunkowania rozwojowe województwa, fundamentalne zmiany w sposobie prowadzenia polityki rozwoju zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, a także tzw. uwarunkowania formalno-prawne wynikające ze zmian związanych z obowiązującym porządkiem instytucjonalnym i prawnym. Uruchomienie procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. zostało poprzedzone:

 • przygotowaniem Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna (luty 2011 r.),
 • analizą wniosków wynikających z Raportu z Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego za okres 2004-2007,
 • zapoznaniem się z rozwiązaniami proponowanymi przez MRR w dwóch dokumentach:
  • przewodniku do aktualizacji strategii rozwoju województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych,
  • wytycznych do opracowania strategii rozwoju wskazanych w Planie uporządkowania strategii rozwoju,
 • analizą założeń nowej koncepcji polityki regionalnej oraz nadrzędnych unijnych i krajowych dokumentów strategicznych,
 • analizą zmian, jakie zaszły w otoczeniu prawnym, tj.:
  • w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
  • w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).