Zarządzenie nr 114/2015 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 r.
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.),

zarządzam co następuje
§ 1

Przyjmuje się Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z późniejszymi zmianami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

(DOC, 65.5 kB)

(PDF, 211.8 kB)

(DOC, 18 kB)

(DOC, 18.5 kB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DOC, 249.5 kB)