Witaj w obszarze: GOSPODARKA

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015
GOSPODARKA – opolskie w 2015 i w 2016 roku
 
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach

 

Przejrzyj karty z obszaru GOSPODARKA

 

 

KARTY W OBSZARZE GOSPODARKA
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Produkt Krajowy Brutto
2015
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca
2015
Wartość Dodana Brutto
2015
Wydajność pracy (WDB na 1 pracującego)
2015
Stopa inwestycji
2015
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
2016
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON
2016
Udział przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu
2016
Produkcja sprzedana przemysłu
2016
Produkcja budowlano-montażowa na 1 mieszkańca
2016
Towarowa produkcja rolnicza w końcowej produkcji rolniczej
2016
Liczba pracujących w gospodarce narodowej
2016
Zatrudnienie w grupie wiekowej 20-64
2016
Liczba bezrobotnych
2016
Stopa bezrobocia
 2016
Odsetek długotrwale bezrobotnych
2015
Liczba jednostek aktywnych badawczo
2015
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych
2016
Złożony wskaźnik innowacyjności
2016
Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
2015
 Wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego
2015
Liczba pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego
2015
 Handel zagraniczny
2015