Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza V edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2012 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2012” wyłoniony zostanie w drodze Konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.
Do zgłoszeń należy dołączyć załączniki: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok.
Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 31.05.2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2012”

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593
Pliki do pobrania:

(PDF, 56.72 kB)
(PDF, 42.78 kB)
(DOC, 50 kB)
(PDF, 430.64 kB)