Ogłoszenie Konkursu „Opolskie Niezapominajki 2011” – dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego 2011 roku – IV edycja

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza IV edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej Województwa Opolskiego w 2011 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2011” wyłoniony zostanie w drodze Konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe oraz sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć załączniki: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2011 rok.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, znajdujący się poniżej.

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 30.05.2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2011”
Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/54 16 593

Pliki do pobrania:

(PDF, 56.72 kB)
(DOC, 50 kB)
(PDF, 91.82 kB)