Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnej społeczności
  1. administrowanie LGR
  2. badania dotyczące obszaru objętego LSROR
  3. działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR
  4. szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
  5. realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR
  6. działania aktywizujące lokalne społeczności
Poziom dofinansowania: pomoc na realizację operacji przyznawana jest lokalnej grupie rybackiej, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów (75% z EFR i 25% z publicznych środków krajowych).