Informacje ogólne PO RYBY 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) dla Polski został przyjęty przez Komisję Europejską dnia 22 października 2015 r. Program ten zakłada wsparcie finansowe
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020.

Głównym celem interwencji PO Ryby 2014-2020 jest wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa
i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach 42 środków objętych sześcioma priorytetami pomoc finansowa przyznawana będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty takie, jak rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Wsparcie z EFMR dla Polski wynosi ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro.

Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, natomiast Samorządom Województwa powierzono rolę Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Programu.

Samorząd Województwa Opolskiego wdraża priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, którego celem jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Główną rolę w realizacji priorytetu 4. odgrywa Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna, która wdraża opracowaną przez siebie lokalną strategię rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia dostępne na stronie internetowej:

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybactwa-na-lata-2014-2020

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

Nr telefonu:       535380010

E-mail:             biuro@lgropolszczyzna.pl

www:               www.lgropolszczyzna.pl