Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ PO RYBY 2007-2013 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
· racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
· podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego
i przetwórstwa ryb;
· poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.Program zakłada realizację celów strategicznych poprzez środki określone w 5 osiach priorytetowych:
· Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
· Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami
rybołówstwa i akwakultury;
· Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi;
· Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
· Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej
Głównym celem osi 1 jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto ważnym celem jest zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej.
Środki w ramach osi 1 dotyczą:
· pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
· pomocy  publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;
· inwestycje na statkach rybackich;
· rybactwo przybrzeżne;
· rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury
W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie na inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji) a także z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr.

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi
W ramach osi 3 priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane będą także działania innowacyjne, projekty pilotażowe i wymiana doświadczeń, jak również realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca.

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″ ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma zaktywizować ludność na obszarach zależnych od rybactwa do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, publicznego (gminy i inne podmioty publiczne) oraz przedstawicieli sektora społecznego (dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa). Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu LSROR, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.

Na wdrażanie osi priorytetowej 4 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Instytucje zaangażowane w realizację Programu:

Instytucja Zarządzająca –  Minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Instytucja Pośrednicząca w zakresie wdrażania środków dla działań osi 1,2,3 –  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa; www.arimr.gov.pl. Dodatkowa informacja Na stronie www.grupyrybackie.pl.


Samorząd Województwa Opolskiego 
pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ – PO RYBY 2007- 2013.
Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów.