Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 448 21 00
fax: (+48) 77 448 21 01; 77 448 21 22
e-mail: drw@opolskie.pl

Dyrektor: Wiesław Kryniewski
Z-ca Dyrektora: Antoni Jastrzembski
Z-ca Dyrektora: Mariola Szachowicz

Komórki organizacyjne:

 • Referat Rolnictwa i Łowiectwa
 • Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Gospodarki Wodnej
 • Referat Rozwoju Wsi
 • Pełnomocnik ds. Programu “Odnowa Wsi”

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 21)

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:
1. Realizacja polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich wynikającej ze Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego,
2. Organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć promujących dobre praktyki rolnicze, tradycję i kulturę na obszarach wiejskich oraz inicjujące rozwój dzieci i młodzieży z klubów 4H,
3. Wnioskowanie do ministra rolnictwa o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego odmian sadzeniaków ziemniaków,
4. Przypisywanie gminy (na wniosek rady gminy) w szczególnych gospodarczo uzasadnionych wypadkach do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych,
5. Ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich,
6. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
7. Realizacja zadań Samorządu Województwa określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:

 • przeprowadzanie oceny podmiotów uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w zakresie wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych i obrębów ochronnych na wodach przydatnych do prowadzenia gospodarki rybackiej,

8. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenach będących własnością miasta, gdzie prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, a w szczególności:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu i ustalanie wysokości opłat za usunięcie drzewa lub krzewu,
 • umarzanie należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy,
 • nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew i krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz rozkładanie na raty ww. kary pieniężnej,
 • windykacja należności z tytułu opłat i kar związanych z wycinką drzew i krzewów,

9. Wydawanie zezwoleń na:

 • wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt,
 • pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt,

10. Określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt, w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka,
11. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, a w szczególności:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o odszkodowania za straty w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
 • dokonywanie podziału obszaru województwa na obwody łowieckie oraz zmian granic tych obwodów,

12. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetu województwa przeznaczonymi na ochronę gruntów rolnych, w tym:

 • udzielanie gminom i powiatom dofinansowania zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Województwu Opolskiemu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

13. Wykonywanie czynności nadzoru, za wyjątkiem zadań określonych w § 28a ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO, wobec Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych,
14. Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań statutowych, w tym utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz realizacji inwestycji,
15. Nadzór nad związkami spółek wodnych,
16. Nadzór nad koordynacją projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w działaniu 4.1. Mała retencja,
17. Prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami z niektórych zakazów obowiązujących w strefach ochronnych wałów przeciwpowodziowych od strony odpowietrznej, wynikających z ustawy Prawo wodne,
18. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowania za szkody popowodziowe, o których mowa w ustawie Prawo wodne,
19. Prowadzenie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
20. Realizacja Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim,
21. Prowadzenie spraw związanych z identyfikacją i wpisem produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
22. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprzedaży bezpośredniej i produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej,
23. Realizacja zadań związanych z rozwojem i koordynacja działania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
24. Koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim,
25. Realizacja projektu RPO WO 2014 – 2020 – V.2.A.1 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1.: Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”,
26. Wykonywanie czynności nadzoru, za wyjątkiem zadań określonych w § 28a ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO, wobec Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
27. Prowadzenie spraw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:

 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz maku,
 • przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa określających ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw,

28. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą, w tym wydawanie decyzji o zakazie wykonywania wyżej wymienionej działalności gospodarczej przez okres 3 lat oraz przekazywanie do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki informacji o wydanych decyzjach.Za

treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg