Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 448 32 50
fax: (+48) 77 448 32 15
e-mail: dow@opolskie.pl

Dyrektor: Tomasz Karaczyn
Z-ca Dyrektora: Andrzej Janas
Z-ca Dyrektora: Joanna Harus

Komórki organizacyjne:

 • Referat Obsługi Projektów
 • Referat Autoryzacji Płatności
 • Referat Kontroli
 • Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW
 • Zespół Koordynacji i Monitorowania

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 22)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji podmiotu wdrażającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) dla działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat I „Scalanie gruntów”, Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”,
 • realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla 4 osi priorytetowej “Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji podmiotu wdrażającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) dla poddziałania „Scalanie gruntów”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020”,
 • realizacja zadań związanych z powołaniem Komisji w sprawie wyboru lokalnych strategii rozwoju lokalnego,
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym m.in. realizacja Planów operacyjnych KSOW,
  sporządzanie wniosków oraz realizacja i rozliczanie umów o przyznanie pomocy w ramach Pomocy Technicznej,
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO Rybactwo i Morze 2014-2020),
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją Płatniczą oraz innymi instytucjami/podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań w zakresie wykonywania zadań w ramach Programów,
 • sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania,
 • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniem realizującym lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich,
 • współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie konsultacji i wdrażania programów unijnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg