ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 158
fax: (+48) 77 44 82 166
e-mail: drp@opolskie.pl

Dyrektor: Waldemar Zadka
Z-ca Dyrektora: Magdalena Matyjaszek
 
Komórki organizacyjne:
Referat Planowania Strategicznego
Referat Badań i Ewaluacji
Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Referat Geodezji i Kartografii

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 13)

W Departamencie funkcjonuje stanowisko Geodety Województwa.

W Departamencie w Referacie Geodezji i Kartografii funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1. koordynacja i realizacja zadań w ramach opracowania, monitorowania i upowszechniania strategii rozwoju województwa opolskiego, koordynacja i monitorowanie realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny” oraz wdrażanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,

2. prowadzenie i koordynacja prac związanych z polityką rozwoju realizowaną przez Samorząd Województwa (m.in. inicjatywa „Polska Zachodnia 2020”, Opolskie Regionalne Forum Terytorialne, Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem),

3. monitorowanie opracowywania regionalnych strategii sektorowych oraz ich opiniowanie pod kątem zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa opolskiego oraz przestrzegania zasad i procedur obowiązujących przy ich opracowywaniu,

4. realizacja zadań wynikających z procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, na lata 2014-2020 oraz komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

5. koordynacja i realizacja zadań Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,

6. prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Województwie,

7. prowadzenie prac diagnostycznych na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej,

8. zarządzanie Portalem Sprawozdawczym w ramach Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej oraz współpraca w tym zakresie z innymi departamentami Urzędu,

9. przygotowanie i sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa oraz jego ocen i aktualizacji,

10. sporządzanie przeglądów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Województwa, opracowywanie raportu o jego stanie oraz ocena realizacji inwestycji celu publicznego,

11. sporządzanie wniosków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy,

12. opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji drogowych, linii kolejowych, budowli przeciwpowodziowych,

13. uchylono,

14. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

15. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru Województwa,

16. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,

17. analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,

18. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

19. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), w tym prowadzeniu bazy danych PRG w części dotyczącej obszaru Województwa,

20. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

21. realizacja zadań w zakresie koordynacji i wykonywania prac scaleniowo – wymiennych, w tym:

  • wybór jednostki – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z ościennych województw, która wykonywałaby prace scaleniowo – wymienne na obszarze Województwa,
  • opracowanie projektów porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia prac scaleniowo – wymiennych jako zadań publicznych,
  • koordynacja zleconych przez starostów prac scaleniowo – wymiennych na terenie Województwa,
  • opracowanie informacji i sprawozdań w tym zakresie

22. współdziałanie z organami służby geodezyjnej i kartograficznej przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie,

23. obsługa techniczna oraz wsparcie współtworzących Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej organów administracji publicznej oraz osób trzecich.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg