ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 400 – Dyrektor Departamentu Marcin Puszcz
(+48) 77 54 16 580 – Z-ca Dyrektora Departamentu Anna Kurdej-Michniewicz

fax: (+48) 77 54 16 403
e-mail: doa@opolskie.pl

Dyrektor: Marcin Puszcz
Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej – Michniewicz

Komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Kadr i Płac
 • Referat Prawny
 • Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych
 • Kancelaria Ogólna
 • Stanowisko Pracy BHP

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 11)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1. przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
2. opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zarządzeń Marszałka i innych aktów normujących pracę Urzędu,
3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
5. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
6. nadzorowanie oraz kontrolowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie,
7. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
8. koordynacja terminowości realizacji wniosków Komisji, wniosków, zapytań i interpelacji radnych oraz prowadzenie rejestru odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania,
9. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
10. opracowywanie aktów prawa pracy, w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Urzędu, w tym finansowanych w ramach pomocy technicznej programów unijnych,
12. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem organizacji konkursów na stanowiska nie objęte ustawą o pracownikach samorządowych,
13. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
14. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników Urzędu,
15. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
16. prowadzenie spraw w zakresie: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu, obsługi finansowej umów zleceń i o dzieło, naliczania i wypłaty stypendiów sportowych, edukacyjnych, staży zagranicznych, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
17. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
18.prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
19. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
20. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno – administracyjnej Urzędu oraz obsługi w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym:

 • administrowanie obiektami użytkowanymi przez Urząd,
 • zapewnienie fizycznej ochrony Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz remontami obiektów i pomieszczeń Urzędu,
 • organizacja transportu pojazdami własnymi i obcymi,
 • zaopatrzenie Urzędu w materiały, sprzęt, towary, itp.,
 • zapewnienie łączności,

21. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i archiwum,
22. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
23. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg