Departament Ochrony Środowiska
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 310
e-mail: dos@opolskie.pl

Dyrektor: Manfred Grabelus
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka

Komórki organizacyjne:

 • Referat ds. Opłat i Windykacji
 • Referat Geologii
 • Referat Pozwoleń Środowiskowych
 • Referat Gospodarki Odpadami
 • Zespół Polityki Ekologicznej

Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 23)

W Departamencie w ramach Referatu Geologii funkcjonuje stanowisko Geologa Wojewódzkiego.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawy Prawo wodne, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz decyzji udzielających pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa i innych przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 2. Naliczanie i redystrybucja opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłaty za baterie i akumulatory, w tym: prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat, obsługa finansowo-księgowa gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji, zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat,
 3. Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem,
 4. Monitorowanie i prowadzenie baz danych i rejestrów w zakresie gospodarki odpadami,
 5. Prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów ,
 6. Opracowywanie, wdrażanie i opiniowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
 7. Współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia warunków do realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie,
 8. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 9. Realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w tym :
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, w tym opiniowanie koncesji wydanych przez starostę,
 • nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków wynikających z koncesji,
 • wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach zmian projektów zagospodarowania złóż,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, nadzór i kontrola nad wykonywaniem prac geologicznych,
 • prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji geologicznych,
 • zawieranie umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej, dla której prawo własności przysługuje Skarbowi Państwa,
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz prezydent miasta) w zakresie
 • opiniowania projektów robót geologicznych i uzgadniania udzielenia koncesji na wydobycie kopalin ze złóż,
 • opiniowanie w zakresie planowania przestrzennego,

10. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
11. Prowadzenie postępowań w zakresie odszkodowań będących następstwem pozwoleń wodnoprawnych,
12. Wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzanie stosownych egzaminów,
13. Prowadzenie spraw będących w kompetencji sejmiku i zarządu województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. parków krajobrazowych,
14. Wykonywanie czynności nadzoru wobec Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg