ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 503, 54 16 500, 54 16 504
fax: (+48) 77 54 16 461
e-mail: dep@opolskie.pl

Dyrektor: Zbigniew Kubalańca
Z-ca Dyrektora: Krzysztof Grzęda

Komórki organizacyjne:

  • Referat ds. Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
  • Referat Nauki i Edukacji

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 19)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1. wykonywanie czynności nadzoru oraz sprawozdawczości wobec następujących jednostek organizacyjnych:

  • Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,
  • Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
  • Zespołu Szkół Medycznych w Branicach,
  • Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
  • Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu,
  • Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
  • Zespołu Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,

w szczególności poprzez: prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół, bezpieczeństwa nauki i pracy, gospodarowania mieniem oraz spraw administracyjnych,

2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki oświatowej w regionie,
3. zapewnienie, we współpracy z innymi departamentami, kompleksowej koordynacji zagadnień związanych z inwestycjami i remontami szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,
4. merytoryczna ocena realizacji gospodarki finansowej placówek,
5. wspieranie kształcenia młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy i określanie na tej podstawie sieci placówek i szkół o znaczeniu regionalnym,
6. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, łączeniem placówek różnego typu w zespoły, likwidacją, a także oceną merytoryczną projektów statutów,
7. opracowanie i wdrażanie programów dotyczących rozwoju edukacji i nauki, w tym również finansowanych ze środków unijnych,
8. wspieranie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego, kształcenia ustawicznego mieszkańców,
9. wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego w województwie opolskim m.in. poprzez organizację prac Regionalnego Forum Kształcenia Zawodowego i realizację projektów ze środków UE,
10. realizacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji, powoływanie i udział w Komisjach opiniujących wnioski,
11. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami, szkołami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez organizację i współorganizację programów, projektów, konkursów, olimpiad,
12. prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej dotyczących edukacji i nauki,
13. nadzór nad realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy, z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,
14. prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
15. popularyzowanie i wspieranie wykorzystania odkryć paleontologicznych w Krasiejowie,
16. realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. ,,Opolskie dla Rodziny” w ramach Pakietu II – Edukacja a Rynek Pracy we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi,
17. realizacja i nadzór nad projektami systemowymi i konkursowymi, w szczególności finansowanymi ze środków RPO WO 2014 – 2020, w tym poprzez kompleksową realizację projektów systemowych – „Wspieramy najlepszych” w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Działania 10.4 RPO WO 2014-2020,
18. przygotowanie i opiniowanie analiz dotyczących programów, ewaluacji i strategii w zakresie edukacji, a także udział w pracach zespołów tematycznych.”

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg