Biuro Skarbu Województwa
ul.Piastowska 14 – Ostrówek
45-082, Opole
tel.: 77 44 82 190
fax: 77 44 82 191
e-mail: bsw@opolskie.pl

Dyrektor: Bożena Rogowska
Z-ca Dyrektora: Krystyna Strózik

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 28a)

Biuro Skarbu Województwa wypełnia czynności wynikające ze sprawowania przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad następującymi spółkami z udziałem Województwa:

 • Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu,
 • Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o.,
 • Moszną Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej,
 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
 • Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INWEST – PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
 • Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
 • Szpitalem Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.,

Do zakresu działania Biura należy w szczególności :

1. W zakresie związanym z pełnieniem przez Zarząd nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek:

 • opracowanie lub opiniowanie we współpracy z departamentami właściwymi merytorycznie koncepcji utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji , likwidacji, łączenia spółek oraz zbycia udziałów/akcji posiadanych przez Województwo,
 • prowadzenie spraw dotyczących utworzenia, przystąpienia , prywatyzacji , likwidacji, łączenia spółek oraz zbycia udziałów/akcji posiadanych przez Województwo,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,
 • współpraca z departamentami sprawującymi bieżący nadzór merytoryczny nad spółkami,
 • opracowywanie wspólnie z departamentami merytorycznie nadzorującymi spółki propozycji dotyczących stanowiska Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
 • prowadzenie ewidencji spółek oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów,
 • współpraca z przedstawicielami Województwa w organach spółek,
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
 • współpraca z innymi wspólnikami i akcjonariuszami spółek,

2. W zakresie wykonywania funkcji nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, wojewódzkimi instytucjami kultury oraz nad innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną:

 • sporządzanie na potrzeby Zarządu, Marszałka, Sejmiku, departamentu sprawującego merytoryczny nadzór nad jednostką, opinii i analiz dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek,
  nadzór i monitorowanie bieżącej sytuacji finansowo – ekonomicznej jednostek, z wyłączeniem spółek,
 • opracowanie lub opiniowanie przekształceń własnościowych i organizacyjno-prawnych jednostek,
 • prowadzenie we współpracy z departamentami właściwymi merytorycznie przekształceń własnościowych jednostek,
 • analiza rocznych planów rzeczowo – finansowych jednostek i monitorowanie ich realizacji,
 • opiniowanie w zakresie ekonomiczno – finansowym programów naprawczych i restrukturyzacyjnych jednostek

3. Współpraca z departamentami prowadzącymi merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, w zakresie spraw ekonomiczno – finansowych,

4. W zakresie gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości:

 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania, nabywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości stanowiących zasób Województwa,
 • wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności i opłat za nieruchomości udostępniane z wojewódzkiego zasobu nieruchomości oraz ich windykacja,
 • podejmowanie czynności z upoważnienia Zarządu w postępowaniach sądowych w sprawach o: własność lub inne prawa rzeczowe, roszczenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości, wpisy w księgach wieczystych,
 • opracowanie propozycji kierunków gospodarowania i dysponowania zasobami nieruchomości Województwa oraz zasad gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób Województwa,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej gruntów, budynków i budowli będących we władaniu Zarządu,
 • współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w zakresie powierzonych tej jednostce uprawnień właścicielskich do gruntów pod wodami publicznymi należącymi do właściwości Marszałka,
 • współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakresie powierzonych tej jednostce uprawnień właścicielskich w stosunku do nieruchomości stanowiących drogi wojewódzkie.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg