Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 161, 77 44 82 163
fax: (+48) 77 44 82 160
e-mail: dzd@opolskie.pl

Dyrektor: Stanisław Łągiewka
Z-ca Dyrektora: Irena Barczyk

Komórki organizacyjne:

 • Samodzielne Stanowiska Pracy

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 18)

Zadania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1. Prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), za wyjątkiem przeprowadzania kontroli wynikających z art. 121 ust. 4 ww. ustawy, oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 28a ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO, wobec następujących wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

 • Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
 • Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,
 • Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
 • Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu,
 • Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach,
 • Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
 • Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,

2. Składanie propozycji związanych z łączeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo oraz współpraca z Biurem Skarbu Województwa w tym zakresie,
3. Monitorowanie i analiza wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek z udziałem Województwa tj.:

 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
 • Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.,

4. Współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
5. (uchylony),
6. (uchylony),
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

 • organizowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 • zapewnienie przeprowadzenia oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez
 • upoważnionego przez Marszałka lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
 • zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu osób do szpitala psychiatrycznego,
 • prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób
 • ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej, jako indywidualnej
 • działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej,
 • prowadzenie ewidencji pracowni psychologicznych, wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, prowadzonych przez:
 • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
 • jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
 • prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 • sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,”

8. Przekazywanie do wojewody wymaganych sprawozdań z realizacji zadań administracji rządowej,
9. Realizacja działań, związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego dla podmiotów leczniczych, dla których jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami tworzącymi,
10. Współpraca z Regionalną Radą Psychologów,
11. Opracowanie i realizacja Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
12. Prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru nad zadaniami statutowymi, realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym w szczególności:

 • koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udział w pracach komisji konkursowych, powoływanych do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

13. Nadzór nad podmiotami, którym zlecono prowadzenie publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:

 • publikowanie w BIP województwa wykazu ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne,
 • pośrednictwo w przekazywaniu ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji o realizacji przez ośrodki adopcyjne powierzonych zadań w systemie SAC,
 • sporządzanie sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zadań przez ośrodki adopcyjne,
  realizacja zadań związanych z organizacją ośrodków adopcyjnych, w zakresie opracowania regulaminów organizacyjnych,
 • monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa,

14. Realizacja zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego pomocy z budżetu Województwa na likwidację szkód, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
15. Realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
16. Realizacja zadań związanych z powołaniem i odwołaniem członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacja pracy Rady,
17. Organizowanie pracy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych,
18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu Województwa instytucjom tworzącym zakłady aktywności zawodowej,
19. Realizacja działań kontrolnych, dotyczących:

 • prawidłowości wykonywania zadań statutowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, z wyłączeniem kontroli finansowych,
 • funkcjonowania ośrodków adopcyjnych z terenu województwa opolskiego,
 • prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 • wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert i otrzymanych w trybie pozakonkursowym przez organizacje pożytku publicznego,

20. Działania wynikające z gromadzenia i analizowania informacji o programach zdrowotnych, realizowanych w gminach i powiatach województwa opolskiego,
21. Realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej,
22. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
23. Opracowywanie i wdrażanie strategii sektorowych i programów, dotyczących ochrony i promocji zdrowia oraz strategii sektorowych, dotyczących integracji i polityki społecznej,
24. Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym opracowywanie profilaktycznych programów zdrowotnych, opartych o cele wynikające z Narodowego Programu Zdrowia oraz z dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej dla województwa opolskiego,
25. Opracowywanie, wdrażanie i opiniowanie projektów z funduszy strukturalnych, w ramach zadań realizowanych przez Departament,
26. Koordynacja działania komisji i zespołów powołanych przez Zarząd Województwa Opolskiego lub Marszałka Województwa, działających w obszarze ochrony, promocji zdrowia i polityki społecznej,
27. Realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. ,,Opolskie dla Rodziny” w ramach Pakietu III – Opieka żłobkowo – przedszkolna oraz Pakietu IV – Złota Jesień we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg