Przyjęty przez Sejm RP projekt przyszłoroczny budżet państwa zmniejsza o niemal 40 mln zł subwencję oświatową, związaną z finansowaniem nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.  Nie zgadzają się z tym radni województwa opolskiego.

Radna Edyta Gola, która w imieniu wnioskodawców – Klubu Mniejszości Niemieckiej – prezentowała projekt apelu mówiła, że ograniczenie finansowanie nauczania języków mniejszości to ograniczenie możliwości młodemu pokoleniu. – Ta decyzja godzi nie tylko w mniejszość niemiecką, ale także wszystkich, którzy z tych możliwości edukacji korzystają – mówiła. Także przewodniczący sejmiku województwa Rafał Bartek podkreślał, że to nie są pieniądze przeznaczone dla mniejszości narodowych, ale dla samorządów lokalnych, które dzięki nim realizują nauczanie języka mniejszości. – Nie można zapominać, że dzięki tym pieniądzom często funkcjonują małe szkoły na terenach wiejskich, a teraz ich działalność będzie poważnie zagrożona – dodawał. Marszałek Andrzej Buła mówił, że ta stricte polityczna decyzja zabiera młodym możliwości i pozbawi w przyszłości  kompetencji, tak ważnych we współczesnym świecie. – Moje pokolenie doskonale pamięta jedyny obowiązkowy język obcy, którego mogliśmy się uczyć – oczywiście rosyjski – i to, jak chcieliśmy się uczyć innych języków, które otworzyłyby nas na świat. A teraz tą skandaliczną decyzją chce się najmłodszych  pozbawić możliwości takiej nauki – podkreśla marszałek. Radni po dyskusji przyjęli apel 18 głosami radnych koalicji.

W apelu radnych, skierowanym do Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu RP, premiera, Ministra Edukacji i Nauki, parlamentarzystów z województwa opolskiego, Wojewody Opolskiego, . Opolskiego Kuratora Oświaty, Związku Województw RP, samorządom lokalnym i mieszkańcom, czytamy:
Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022

Sejmik Województwa Opolskiego z wielkim niepokojem przyjął poparcie dla projektu budżetu na rok 2022 przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Poprawka poselska wsparta przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmniejsza o niemal 40 mln zł wysokość środków finansowych na część oświatową subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój województwa opolskiego. Godzi ona bowiem nie tylko w obywateli polskich należących do mniejszości narodowych jak i etnicznych ale przede wszystkim w budżety samorządów, utrzymujących częstokroć niewielkie placówki edukacyjne. Znaczące obniżenie subwencji wpływających do jednostek samorządowych będzie bowiem groziło zamknięciem placówek szkolnych na terenach wiejskich. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci i ich językowej edukacji i dostępie do placówek edukacyjnych. Takie działanie jest zaprzeczeniem idei zawartych  w jednogłośnie przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030,  gdzie jest wskazanie, że nasze działania mają na celu „Rozwój społeczeństwa wielokulturowego (wsparcie działań służących otwartości i  tolerancji, rozwojowi wielokulturowości, integracji międzykulturowej i tożsamości regionalnej; promocja i wsparcie działań służących podtrzymywaniu i  rozwojowi tożsamości kulturowej i  językowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region; promocja gwary śląskiej; rozwój edukacji kulturowej, wsparcie i integracja cudzoziemców i reemigrantów”. Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP może również oznaczać zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której skutki mogą być bardzo dalekosiężne, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości. Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. Warto również wspomnieć o pogorszeniu się stosunków Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie z Republiką Federalną Niemiec, z którymi w tym roku świętujemy 30. Rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a w województwie 20. rocznicę partnerstwa z Regionem Nadrenii-Palatynatu.

Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki. Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle ważnej kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności, które od wieków zamieszkują Rzeczpospolitą.

Udostępnij wpis: