Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań   własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota  w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł.

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 marca 2021 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 356 zadań w 359 sołectwach.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków,   zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2021.

———————————————————————————————————————————–

Czy Twoje sołectwo zrealizuje w tym roku projekt z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej? Możesz to sprawdzić na mapie – szukaj tutaj:    Mapa projektów MIS  

———————————————————————————————————————————–

Nabór na realizację zadań w roku 2021 trwał od 15 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 356 zadań w sołectwach dla 359 sołectw – na łączną kwotę dofinansowania 1 794 000 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania:

  • MIEJSCA PUBLICZNE w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty, miejsca związane upamiętnieniem historii i tradycji sołectwa, przystanki autobusowe i rowerowe – 118 / 33%
  • ŚWIETLICE WIEJSKIE w tym: remonty, doposażenie, poprawa funkcjonalności, zagospodarowanie terenu wokół – 106 / 30%
  • PLACE ZABAW w tym: doposażenie i modernizacja, ogrodzenia i poprawa bezpieczeństwa – 61 / 17%
  • ZAKUPY SPRZĘTU w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, monitoring, nagłośnienie, sprzęt sportowy – 36 / 10%
  • INNE w tym: oświetlenie, zieleń, wydarzenia itp. – 23 / 7%
  • STRAŻACY w tym: doposażenie i remont remiz – 12 / 3 %

Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2021 r.

Przypominamy, że wszystkie dokumenty dot. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej znajdują się  na stronie https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/