Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu można zgłaszać projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
  3. dotyczące 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywające się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Wnioski należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Małe Granty” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. osobiście   w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, przy ul. Piastowskiej 17 (budynek Instytutu Śląskiego), II piętro pok. 204 lub listownie na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wnioski o przyznanie dotacji, złożone poza konkursem, nie będą podlegały ocenie.

W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zarząd województwa przeznaczył 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 000 zł, minimalna – 3 000 zł. Wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 11 marca br.

Wniosek i regulamin konkursu dostępne są poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77/44 67 838.

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego regionu do składania wniosków!

Regulamin – małe granty 2019

Wzór wniosku – małe granty 2019

Udostępnij wpis: