Obradujący na XIII posiedzeniu Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaktualizował niektóre, przyjęte wcześniej kryteria wyboru projektów.
Część poprawek miała charakter autokorekty, jak na przykład zapis o tym, że świadczone usługi medyczne bazować będą na istniejącej infrastrukturze. Dopisano doń, że wpierane będą m.in. projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych (z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych) prac remontowo-budowlanych – m. in. dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny i rozwiązania związane z IT (oprogramowanie, sprzęt). Członkowie KM obniżyli też w działaniu 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu”, maksymalne i minimalne ilości punktów, jakie mogą zdobyć złożone projekty. Pozwoli to starać się o dofinansowanie większej liczbie podmiotów.

W przypadku działania 1.2 „Infrastruktura B+R” na wniosek Uniwersytetu Opolskiego zmieniono punktację, jaką może projekt otrzymać za pozyskanie współfinansowania świata biznesu. – Przy dużych projektach, których wartość – jak w naszym przypadku – jest szacowana na 40 mln złotych, przedsiębiorca musiałby partycypować wkładem własnym w kwocie 4 mln złotych. To byłoby bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego obniżenie punktacji z 2 do 1 punktu za to kryterium, mocno ułatwi nam starania o dofinansowanie projektu – wyjaśniał Grzegorz Sawicki, dyrektor projektów strategicznych Uniwersytetu Opolskiego.
Informacja o wszystkich zmienionych kryteriach znajdzie się niebawem na stronie www.rpo.opolskie.pl

MS